headerheader-400header-800
Volver

SGRA - Recoñecemento de materias

O recoñecemento de créditos de materias consiste na aceptación pola Universidade de Vigo dos créditos que, despois de obterse en ensinos oficiais, na mesma ou noutra universidade, son computados noutras distintas para os efectos da obtención dun título oficial.

Así mesmo, poderán ser obxecto de recoñecemento os créditos cursados noutros ensinos superiores oficiais ou en ensinos universitarios conducentes á obtención de títulos propios.

Persoas que estean a cursar ou desexen cursar un grao na Universidade de Vigo.

En sede electrónica dirixida á área académica de grao (secretaría de alumnado) da Facultade ou Escola onde se vai a cursar ou se está cursando o grao para o que se solicitan os recoñecementos.

Manual do usuario para presentación de solicitudes

  •           Certificación académica expedida pola universidade de procedencia.
  •           Programas ou guías docentes de cada unha das materias (seladas ou con código de verificación) das que pretende o recoñecemento, correspondente ao curso académico no que as superou.
  •           DNI, NIE ou pasaporte, se aínda non é alumno da Universidade de Vigo.

ÓRGANO ENCARGADO DE TRAMITACIÓN

Persoal das áreas académicas de grao das Facultades e das Escolas (secretarías de alumnado):

https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2019-11/Telefonos_correos_secretarias_estudantes.pdf

PRAZO DE PRESENTACIÓN

  •          En xeral, durante os meses de xuño, xullo e agosto.
  •           Ata o 30 de setembro para o alumnado convocado a matricularse no mes de setembro.
  •           Ata o 31 de outubro para o alumnado convocado a matricularse no mes de outubro.
  •           Nas mesmas datas da formalización da matrícula para quen inicie estudos pola convocatoria de prazas sobrantes.

PRAZO DE RESOLUCIÓN

  •           Serán resoltas antes do 30 de setembro as solicitudes presentadas en xuño, xullo e agosto.
  •           Serán resoltas antes do 31 de outubro as solicitudes presentadas en setembro.
  •           Serán resoltas antes do 30 de novembro as solicitudes presentadas en outubro e as solicitudes presentadas durante a matrícula da convocatoria de prazas sobrantes.

SENTIDO DO SILENCIO

Estimatorio, conforme ao artigo 24 da Lei 39/2015.

NORMATIVA APLICABLE

Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos na Universidade de Vigo

https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudantes/mentres-estudas

Convocatoria de admisión e matrícula nos ensinos de grao da Universidade de Vigo para o curso académico correspondente:

Convocatoria

FORMULARIOS RELACIONADOS

FormularioVolver