headerheader-400header-800
Volver

UCPI - 13/24 - Concurso de méritos para a contratación de persoal investigador e de apoio á investigación

Concurso de méritos para la contratación temporal de personal investigador y de apoyo a la investigación según la normativa de contratación del personal investigador de la Universidad de Vigo.

Merit-based competition for the temporary hiring of research and research support staff in accordance with the University of Vigo research staff hiring regulations.

Persoas investigadoras ou de apoio á investigación para o desenvolvemento das actividades de investigación realizadas na Universidade de Vigo.

Researchers or research support staff for the development of research activities carried out at the University of Vigo

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal/), entrando en Procedementos e trámites/PAS/PDI e premendo no enlace UCPI 13/24 - Concurso de méritos para a contratación de persoal investigador e de apoio á investigación e deberán indicar no asunto UNICAMENTE a referencia da oferta. Deberá presentar unha solicitude por cada oferta á que queira optar.

De xeito excepcional para este procedemento, unicamente as persoas estranxeiras extracomunitarias poderán usar medios de identificación electrónicos alternativos, para o cal deben iniciar o procedemento enviando un correo electrónico a  estranxeiros@uvigo.gal

Applications may only be submitted electronically through the University of Vigo's electronic office (https://sede.uvigo.gal/) by going to procedure and formalities/PAS/PDI and clicking on the link UCPI 13/24 - Merit-based competition for the recruitment of research and research support staff, and should indicate ONLY the reference of the offer in the subject line. You must submit an application for each offer you wish to apply for.

Exceptionally for this procedure, only non-EU foreigners may use alternative electronic means of identification, for which they must initiate the procedure by sending an e-mail to estranxeiros@uvigo.gal.


  1. Currículum vitae
  2. Declaración responsable do cumprimento dos requisitos e da veracidade dos datos do currículum vítae.
  1. Curriculum vita
  2. Responsible declaration of the fulfilment of the requirements and the veracity of the data in the curriculum vitae.

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

Unidade de Contratación de Persoal Investigador

Teléfono: 986 130 232 / 231

Mail: consulta.ucpi@uvigo.gal

BODY RESPONSIBLE FOR PROCESSING

Research Staff Recruitment Unit

Telephone: 986 130 232 / 231

Mail: consulta.ucpi@uvigo.gal

PRAZO DE PRESENTACIÓN


Comezará ao día seguinte da publicación desta convocatoria no taboleiro electrónico da Universidade de Vigo e rematará ás 23:59 horas do 11 de xuño de 2024

DEADLINE FOR SUBMISSION


It will begin the day after the publication of this call for applications on the electronic notice board of the University of Vigo and will end at 23:59 hours on june 11th 2024

PRAZO DE RESOLUCIÓN

Máximo 3 meses

DEADLINE FOR RESOLUTION

Maximum 3 months

SENTIDO DO SILENCIO

Desestimatorio, conforme ao artigo 24 da Lei 39/2015.

SENSE OF THE SILENCE

Rejection, in accordance with article 24 of Law 39/2015.

NORMATIVA APLICABLE

Normativa de contratación de persoal investigador da Universidade de Vigo (Acordo do Consello de Goberno do 9 de xuño de 2022). https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/535


Resolución do 4 de xuño de 2024, da Universidade de Vigo, pola que se convoca concurso público de méritos para a contratación de persoal investigador e de apoio á investigación


APPLICABLE REGULATIONS

Regulations for the hiring of research staff at the University of Vigo (Governing Council Agreement of 9 June 2022). https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/535


Resolución do 4 de xuño de 2024, da Universidade de Vigo, pola que se convoca concurso público de méritos para a contratación de persoal investigador e de apoio á investigación

Volver