headerheader-400header-800
Volver

SPDI - 1º Concurso público para a elaboración de listas de substitución de persoal docente. Curso 2023-2024

Concurso público para la elaboración de listas de contratación de personal docente, para cubrir necesidades docentes temporales.

Los requisitos de participación son los establecidos en la base primera de la convocatoria https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index seleccionando, “empleo” y luego “concursos de profesorado”.

Persoas aspirantes para a contratación temporal como profesorado para cubrir necesidades de docencia xeradas por exencións docentes do profesorado por cargas académicas, por circunstancias sobrevidas, de carácter extraordinario ou suspensión temporal da actividade dun profesor.

A duración do contrato e a dedicación serán as que determinen as necesidades docentes.

A solicitude de participación farase cumprimentando o formulario integrado na aplicación web  da Universidade de Vigo, seguindo o correspondente proceso de inscrición. Enlace:

Persoal propio da Universidade

https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=index

Persoal externo

https://matricula.uvigo.es/loginX/login.asp

Unha vez cumprimentada e validada a solicitude a través da aplicación web, a mesma deberá ser presentada, xunto coa documentación correspondente, na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://www.sede.uvigo.gal) mediante o procedemento de 2º concurso público para a elaboración de listas de substitución de persoal docente, curso 23-24. El tamaño máximo de todo o conxunto de documentos é de 35 MB.

Xunto coa solicitude de participación achegarase, en formato PDF, a seguinte documentación:

  • a)            Curriculum vitae: CV detallado de acordo co modelo oficial que figura no anexo III, en formato PDF, o cal será refrendado coa sinatura electrónica da persoa concursante. Non serán valorados méritos que non estean detallados en dito modelo de curriculum vitae ou ben non se xustifiquen documentalmente. O arquivo deberá nomearse como Curriculo_DNI_CodPraza.pdf
  • b)           Méritos: Os documentos e publicacións que acrediten todos os méritos alegados, incluído o coñecemento da lingua galega. Todos estes documentos deberán incluírse nun único arquivo en formato PDF, seguindo a paxinación indicada no curriculum vitae e que se xerará segundo o establecido no anexo V. O arquivo deberá nomearse como Xustifica_DNI _CodPraza.pdf
  • c)            Proxecto docente: O proxecto docente en formato PDF e cunha extensión máxima de 15 páxinas, que versará sobre a materia indicada pola comisión específica de área nos criterios específicos (anexo IV). Se non foi indicada, o proxecto versará sobre unha das materias que aparecen no perfil da praza no anexo II. O arquivo deberá nomearse como Proxecto_DNI _CodPraza.pdf.
  • d)           Exención de taxas: Xustificante, no seu caso, da exención parcial ou total de taxas.

ÓRGANO ENCARGADO DE TRAMITACIÓN

 Servizo de Persoal Docente Investigador, correo electrónico: consultapdi@uvigo.es

Teléfonos 986 813765-986 813421

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Desde o 11 de  xullo de 2023 ata 20 de xullo  de 2023.

NORMATIVA APLICABLE

O concurso rexerase polas bases da convocatoria, polo disposto na Lei orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do Sistema Universitario (en adiante LOSU), polo Decreto 266/2002, do 6 de setembro, da Xunta de Galicia sobre contratación de profesorado universitario, polo II Convenio Colectivo para o persoal docente e investigador das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, polos Estatutos da Universidade de Vigo, e polo acordo do Consello de Goberno do 10 de maio de 2011 (modificado por acordo do 21 e 22 de marzo de 2013).

Convocatoria

FORMULARIOS RELACIONADOS

Persoal propio da Universidade

https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=index

Persoal externo

https://matricula.uvigo.es/loginX/login.asp

OBSERVACIÓNS

Recoméndase a todas as persoas interesadas ler atentamente as bases completas do concurso, a presente información non ten valor xurídico.


Volver