headerheader-400header-800
Volver

SXER -Presentación de candidaturas: Eleccións estudantado - Claustro.

Mediante este procedemento as persoas elixibles (estudantes), consonte á normativa aplicable, poderán presentar a súa candidatura para as eleccións de representantes de estudantes no Claustro Universitario. 

O estudantado que teña a condición de persoas electoras consonte a normativa aplicable.

A través da sede electrónica da Uvigo:

1. Premer no botón “Iniciar tramitación” visible na marxe superior ou inferior dereita da pantalla.

2. Descargar, encher e asinar o modelo de candidatura que corresponda ao sector ao que pertenza a persoa interesada.

3. Anexar o modelo de candidatura cuberto e asinado.

Presencialmente:

1. Poderá presentarse o modelo de candidatura nas oficinas de asistencia en materia de rexistro de calquera dos tres campus.

Campus de Vigo:

·         Edificio Exeria - Servicios Centrais.

Campus de Ourense:

·         Edificio Administrativo. Campus universitario As Lagoas.

Campus de Pontevedra:

Escola de Enxeñaría Forestal. Campus universitario A Xunqueira.

O modelo de candidatura correspondente ao sector ao que pertenza a persoa interesada:

Sector C: estudantes

·         Sector D: persoal de administración e servizos (PAS)

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

·         Secretaría Xeral

·         986 812018 / 986 813614

·         cosecxeral@uvigo.gal / sxeral@uvigo.gal

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Dende o 16 ao 18 de abril de 2024

INFORMACIÓN ADICIONAL

O 25 de abril de 2024 publicarase a proclamación provisional de candidaturas. As persoas candidatas proclamadas, así como as excluídas, poderán presentar un recurso ante a Comisión Electoral no prazo que establece a convocatoria de eleccións.

SENTIDO DO SILENCIO

Positivo.

 As resolucións desestimatorias serán notificadas directamente ás persoas interesadas e en contra delas non caberá a súa revisión.

NORMATIVA APLICABLE

1.       Resolución do 03 de abril de 2024, de convocatoria de eleccións de representantes de estudantes no Claustro Universitario

2.       Procedemento para a elección de reitor/a da Universidade de Vigo e de representantes no Claustro Universitario

3.       Regulamento electoral xeral da Universidade de Vigo

4.       Decreto 13/2019, de 24 de xaneiro, polo que se aprobaron os estatutos da UVigo: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/267


Volver