headerheader-400header-800
Volver

SEXT - Axudas para organizar obradoiros 2º cuadrimestre (PAS/PDI)

Solicitude de axudas para organizar obradoiros de extensión universitaria da Universidade de Vigo do curso 2023/2024

Comunidade universitaria da Universidade de Vigo (PAS, PDI, ESTUDANTADO)  e deberán pertencer a ditos colectivos ata a finalización do obradoiro do que son responsables.

A presentación de solicitudes supón a realización da totalidade dos seguintes pasos:

1.    A persoa que coordina o obradoiro deberá cumprimentar a solicitude de participación mediante o formulario que se atopa na secretaría virtual da Universidade de Vigo (Axudas para organizar obradoiros de extensión universitaria 2º cuadrimestre- 2023/2024):

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/12541

Nota: No apartado do formulario “Achegar ficheiro con toda a documentación” deberá adxuntar o anexo a esta convocatoria debidamente cumprimentado descargado como arquivo pdf.

2.    Xerar o  PDF do formulario de solicitude que será asinado con certificado dixital.

3.    O documento pdf do punto 2 anterior será o que se presentará a través da sede indicando en asunto “Axudas para organizar obradoiros 2º cuadrimestre 23-24”

4.    Deberá dirixirse a:

- Campus de Vigo:  vicerreitoría de Extensión Universitaria.

- Campus de Ourense:  vicerreitoría do campus de Ourense.

- Campus de Pontevedra:  vicerreitoría do campus de Pontevedra.

No caso de que non se celebre en ningún dos campus, dirixirase á vicerreitoría onde a persoa solicitante (coordinadora do obradoiro) teña establecido o seu centro de traballo ou de docencia maioritariamente.

5.    Non se admitirán a trámite as solicitudes presentadas por outras vías.

Achegar o PDF do formulario de solicitude asinado a través da secretaría virtual.

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

- Campus de Vigo: Vicerreitoría de Extensión Universitaria

extension@uvigo.es

- Campus de Ourense: Vicerreitoría do campus de Ourense

vicou@uvigo.es

- Campus de Pontevedra: Vicerreitoría do campus de Pontevedra

vic.pon@uvigo.es

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Dende o día seguinte da publicación da convocatoria no taboleiro electrónico da Universidade de Vigo ata o 13 de decembro, ás 23:59 horas (hora peninsular española). A presentación fóra de prazo supón a non admisión a trámite da solicitude.

PRAZO DE RESOLUCIÓN

3 meses

SENTIDO DO SILENCIO

Negativo

NORMATIVA APLICABLE

RESOLUCIÓN REITORAL DO 28 DE NOVEMBRO DE 2023 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ORGANIZAR OS OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/2024

FORMULARIOS RELACIONADOS

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/12541


Volver