headerheader-400header-800
Volver

SPDI - 2º Concurso público para a elaboración de listas de substitución de persoal docente. Curso académico 2023-2024

Concurso público para a elaboración de listas de contratación de persoal docente, para cubrir necesidades docentes temporais.

Os requisitos de participación son os establecidos na base primeira da convocatoria, accesible desde el hipervínculo https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index, seleccionando “Emprego” e logo “Concursos de profesorado”.

Persoas aspirantes para a contratación temporal como profesorado para cubrir necesidades de docencia xeradas por exencións docentes do profesorado por cargas académicas, por circunstancias sobrevidas, de carácter extraordinario ou suspensión temporal da actividade dun profesor.

A duración do contrato e a dedicación serán as que determinen as necesidades docentes.

A solicitude de participación farase cumprimentando o formulario integrado na aplicación web  da Universidade de Vigo, seguindo o correspondente proceso de inscrición. Enlace:

Persoal propio da Universidade

https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=index

Persoal externo

https://matricula.uvigo.es/loginX/login.asp

Unha vez cumprimentada e validada a solicitude a través da aplicación web, a mesma deberá ser presentada, xunto coa documentación correspondente, na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) mediante o procedemento de 1º concurso público para a elaboración de listas de substitución de persoal docente, curso 23-24. El tamaño máximo de todo o conxunto de documentos é de 35 MB.

Xunto coa solicitude de participación xuntarase a documentación indicada no punto 2 da base terceira da convocatoria:

a)       Curriculum vitae (requisitos: modelo oficial do anexo III, arquivo en formato PDF, asinado electronicamente e nomeado como Curriculo_DNI_CodPlaza.pdf). Non serán valorados méritos que non estean detallados no dito curriculum vitae ou ben non se xustifiquen documentalmente.

b)      Méritos (requisitos: todos os documentos e publicacións xustificativos dos méritos alegados figurarán nun único arquivo, seguindo a paxinación indicada no curriculum vitae e xerado conforme o anexo V, arquivo en formato PDF e nomeado como Xustifica_DNI_CodPlaza.pdf).

c)       Proxecto docente(requisitos: arquivo en formato PDF e nomeado como Proxecto_DNI _CodPlaza.pdf).

d)      Exención de taxas: Xustificante, se é o caso, da exención parcial ou total de taxas.

ÓRGANO ENCARGADO DE TRAMITACIÓN

 Servizo de Persoal Docente Investigador, correo electrónico: consultapdi@uvigo.es

Teléfonos 986 813765, 986 813421, 986 130305

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Desde o 7 ao 21 de decembro de 2023. (Pendente de que DOG publique o día 5)

NORMATIVA APLICABLE

O concurso rexerase polas bases da convocatoria, polo disposto na Lei orgánica 2/2023, de 22 de marzo, do Sistema Universitario, polo Decreto 266/2002, do 6 de setembro, da Xunta de Galicia sobre contratación de profesorado universitario, polo II Convenio Colectivo para o persoal docente e investigador das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, polos Estatutos da Universidade de Vigo, e polo acordo do Consello de Goberno do 10 de maio de 2011 (modificado por acordo do 21 e 22 de marzo de 2013).

FORMULARIOS RELACIONADOS

·         Enlace para persoas que xa teñan usuario de Secretaría Virtual:
https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=index

·         Enlace para persoas externas, sen usuario de Secretaría Virtual:              
https://matricula.uvigo.eres/loginX/login.asp

OBSERVACIÓNS

Recoméndase a todas as persoas interesadas ler atentamente as bases completas do concurso, a presente información non ten valor xurídico.


Volver