headerheader-400header-800
Volver

SGRA - Admisión para cursar unha mención persoas tituladas na UVigo

Permite cursar outra mención noutro centro da UVigo cando a denominación do seu título de grao coincide.

Graduadas e graduados pola UVigo, nunha titulación impartida en máis dun centro, que desexen cursar outra mención noutra facultade ou escola.

A través da sede electrónica:

  1. Premer no botón “iniciar tramitación” visible na marxe superior ou inferior dereita da pantalla.
  2. É imprescindible indicar ben no apartado de medios de aviso de notificación no momento de iniciar este procedemento unha dirección electrónica válida xa que, é o medio polo que se van facer os avisos de ditas notificacións.
  3. No apartado “expón”: especificar o motivo: “solicitude para cursar unha mención nun centro distinto”.
  4. No apartado “asunto” especificar o nome da mención
  5. Escoller no despregable de destinos, o centro no que se solicita cursar a nova mención.

Non é necesario aportar documentación


ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

A área de grao do centro de estudos responsable da mención solicitada.

PRAZO DE PRESENTACIÓN

O prazo de presentación de solicitudes é do 1 de xuño ao 30 de xuño ás 23:59:59 horas

PRAZO DE RESOLUCIÓN

O 31 de xullo de 2022.

SENTIDO DO SILENCIO

Desestimatorio, conforme ao artigo 24 da lei 39/2015.

NORMATIVA APLICABLE

Resolución reitoral pola que se publica a convocatoria de admisión, matrícula e avaliación  nas ensinanzas de grao para cada curso académico.


Volver