headerheader-400header-800
Volver

SPDI - Folla de servizos

Este procedemento permite ao Persoal Docente e Investigador solicitar e obter a folla de servizos firmada dixitalmente, documento que recolle, entre outros, os seguintes datos: categoría actual, área de coñecemento, departamento, centro de traballo, situación administrativa, histórico de postos desempeñados, trienios, quinquenios, sexenios e cargos académicos.

Persoal docente e investigador con servizos prestados na Universidade de Vigo.

Presencialmente

De maneira telemática na seguinte dirección (Secretaría virtual PDI)

https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=index

Non require documentación, nin abono de taxas.

Período de tramitación:


O procedemento é de execución inmediata

Servizo de Persoal Docente e Investigador.

consultapdi@uvigo.es

Teléfono: 986.81.35.80Volver