headerheader-400header-800
Volver

SGRA - Admisión por recoñecemento de estudos universitarios parciais españois

Iniciar unha titulación de grao a través da vía de admisión do recoñecemento de créditos

Estudantes que iniciaran e non terminaran estudos universitarios oficiais noutra universidade ou noutra titulación da UVigo

A través da sede electrónica da Universidade de Vigo, polo que, será necesario posuír algún medio válido de identificación electrónica. De xeito excepcional as persoas de nacionalidade extra comunitaria sen residencia en España, poderán usar medios de acceso á sede electrónica alternativos, para o cal deberán iniciar o procedemento enviando un correo electrónico a estranxeiros@uvigo.gal antes de presentar a súa solicitude e con antelación suficiente ao día de peche do prazo de presentación.

1.     Premer no botón “iniciar tramitación” visible na marxe superior ou inferior dereita da pantalla.

2.     É imprescindible indicar no apartado de medios de aviso de notificación, no momento de iniciar este procedemento, unha dirección electrónica válida xa que, é o medio polo que se van facer os avisos de ditas notificacións.

3.     Anexar a documentación seleccionando os documentos que se desexen engadir á solicitude (só PDFs).

4.     No apartado “expón” hai que especificar o nome da titulación de grao e o nome do centro onde se desexa a praza.

5.     No apartado “solicita”: o recoñecemento dos estudos aos efectos de obter a praza.

6.     Escoller no despregable de destinos, a opción que corresponda.


Só solicitantes con estudos cursados noutra universidade española terán que presentar:

·         Certificación académica expedida pola universidade

·         Cada unha das guías docentes de cada materia superada (seladas ou con código de verificación) que se pretenden utilizar no recoñecemento

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

A área de grao do centro de estudos responsable da titulación solicitada

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Do 1 ao 30 de xuño ás 23:59:59 horas

PRAZO DE RESOLUCIÓN

O 31 de xullo.

SENTIDO DO SILENCIO

Desestimatorio, conforme ao artigo 24 da lei 39/2015.

NORMATIVA APLICABLE

Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos .

Resolución reitoral pola que se publica a convocatoria de admisión, matrícula e avaliación nas ensinanzas de grao para cada curso académico

Volver