headerheader-400header-800
Volver

SRSS - Acción Social 2019

Convócanse as axudas do fondo social 2019 correspondentes a gastos ocasionados no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2018.

O conxunto de prestacións configúrase na concesión de axudas para:

1.- Atención a persoas con discapacidade física, psíquica e/ou sensorial.

2.- Coidado de fillos/ as de ata 6 anos e de familiares maiores de 70 anos.

3.- Estudos oficiais no curso 2018/2019.

4.- Tratamentos de Saúde.

E que son financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 0000 421S 162.99 dos orzamentos da Universidade de Vigo.


1.-Poderán solicitar as axudas de acción social:

a)    O persoal docente e investigador e o persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo. Queda excluído o persoal eventual e con contrato de alta dirección.

b)    Os familiares (cónxuxe/persoa coa que conviva maritalmente, fillos e fillas ou proxenitores) deste persoal que falecese en servizo activo ou excedencia por coidado de familiares ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, durante os anos 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, ao amparo do art. 55.6 do Convenio colectivo vixente. O/a cónxuxe ou persoa coa que convivise maritalmente poderá solicitar estas axudas mentres permaneza en estado de viuvez ou non conviva maritalmente de novo.

c)    O persoal xubilado ou declarado en situación de invalidez absoluta ou gran invalidez ao longo do ano 2018. Poderá solicitar as axudas de acción social soamente polos gastos xerados ata a data de xubilación ou invalidez.

 2.- Os solicitantes deberán reunir os seguintes requisitos durante o ano 2018:

a)    Percibir as súas retribucións con cargo ao capítulo I dos Orzamentos da Universidade de Vigo. O persoal vinculado á Universidade mediante contrato de traballo deberá estar incluído no ámbito de aplicación do Convenio colectivo de PDI e PAS laboral.

b)    Atoparse na situación administrativa de servizo activo ou excedencia por coidado de familiares.

c)    Cumprir os requisitos esixidos nas normas específicas de cada modalidade de axuda.

d)  Todos os membros da unidade familiar maiores de 18 anos e os/as menores con ingresos deberán atoparse ao corrente dos deberes tributarios segundo o artigo 13.2 e) da Lei 38/2003 de subvencións, no momento de finalización do prazo de presentación de solicitudes; en caso contrario, excluirase a solicitude na súa totalidade.A través da sede electrónica da Universidade de Vigo polo “Procedemento de Acción Social 2019”, para o que deberá cubrir o documento Anexo I: “Solicitude de Axudas do Fondo Social 2019”, Anexo II “Autorización e comprobación de datos” e achegar a documentación xenérica e específica que corresponda segundo a modalidade da axuda.

Prazo de presentación de solicitudes: Do 02/06/2020 ao 01/07/2020

Guía rápida de presentación de solicitudes do  Fondo  Social 2019


ANEXO I: “Solicitude de axudas do Fondo Social 2019” e ANEXO II: “Autorización e comprobación de datos” que deberán vir acompañados da documentación xeral e específica que se requira en cada axuda:

a) Documentación xeral:

-Copia do libro de familia ou documentación que acredite o parentesco co solicitante.

-Copia  do certificado de rexistro de parellas de feito.

-Copia  do certificado de convivencia a 31/12/2018.

Con motivo da implantación da sede electrónica e a presentación telemática das solicitudes, excepcionalmente para esta convocatoria, será necesario achegar toda a documentación relativa á acreditación da unidade familiar indicada anteriormente, aínda que o presentásemos en anteriores convocatorias. A súa presentación permitirá o seu arquivo en soporte electrónico e a consecuente incorporación ao expediente electrónico de acción social.

b) Documentación Específica

1.-Atención a persoas con discapacidade física, psíquica e/ou sensorial: Copia do certificado do grao de discapacidade ou dependencia en vigor ao ano ao que se refire a convocatoria (2018).

Con motivo da implantación da sede electrónica e a presentación telemática das solicitudes, excepcionalmente para esta convocatoria, será necesario achegalo, aínda que o presentásemos en anteriores convocatorias. A súa presentación permitirá o seu arquivo en soporte electrónico e a consecuente incorporación ao expediente electrónico de acción social.

2.- Estudos curso 2018/2019:

     Non Universitarios: Copia do certificado de matrícula do curso 2018/2019.

     Universitarios: Copia xustificante do pago de matrícula do curso 2018/2019 e copia da certificación académica.

3.- Tratamentos de saúde: Copia dás facturas do ano 2018 e/ou informe médico xustificativo do tratamento. Para os tratamentos por trastornos alimenticios será suficiente con achegar o informe médico.

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

Servizo      Teléfono      Correo
Retribucións e Seguros Sociais      986813578      consultanomina@uvigo.es

PRAZO DE RESOLUCIÓN

O prazo máximo de resolución desta convocatoria será de seis meses, a contar desde a data de remate do prazo de presentación de solicitudes de acordo ao artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SENTIDO DO SILENCIO

Negativo

NORMATIVA APLICABLE

Resolución Reitoral pola que se convocan axudas do fondo social 2019.

Dende : 02/06/2020

Ata : 01/07/2020


Volver