headerheader-400header-800
Volver
Iniciar tramitación

SXER - Instancia xenérica

Formulario electrónico que permite presentar solicitudes, comunicacións e documentos a través do Rexistro Electrónico, dirixidos de maneira exclusiva a órganos administrativos da Universidade de Vigo e referidos a procedementos ou servizos que non conten cun modelo normalizado específico para o trámite que se desexe realizar. No caso de existir dito modelo normalizado ou específico, terase por non realizada a presentación por esta vía. Do mesmo xeito, terase por non realizada a presentación de solicitudes, documentos ou comunicacións dirixidas a órganos ou administracións distintas da Universidade de Vigo.

PAS

PDI

Estudantes

Cidadanía en xeral

ELECTRONICAMENTE

A presentación da Instancia Xenérica pode facerse dende esta sede electrónica para o que deberá cubrir o documento de solicitude e aportar a documentación que se estime precisa. 

PRESENCIALMENTE

No Rexistro Xeral e Auxiliares da Universidade de Vigo: Oficinas de Asistencia en Materia de Rexistro de Vigo, Ourense e Pontevedra.

Pode presentar tamén a súa instancia nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

Guía rápida de presentación de instancia xenérica en sede


Depende do trámite a realizar


Volver
Iniciar tramitación