headerheader-400header-800

Normativa reguladora da Sede

RESOLUCIÓN de 2 de maio de 2019 pola que se publica o Regulamento da sede electrónica desta universidade.

Normativa autonómica

Lei 4/2019 de 17 de xullo, de Administración dixital de Galicia

DECRETO 191/2011, do 22 de setembro, de organización e funcionamento dos rexistros da Administración xeral e das entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia

RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 2014 pola que se aproba a política de sinatura electrónica e de certificados da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

DECRETO 52/2021, do 18 de marzo, polo que se regulan o Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia e o Rexistro autonómico de persoas titulares de determinados órganos ou cargos

Normativa estatal

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de outubro de 2015)

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de outubro de 2015)

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (BOE de 29 de xaneiro de 2010)

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica (BOE de 29 de xaneiro de 2010)

Lei 6/2020, de 11 de novembro, reguladora de determinados aspectos dos servizos electrónicos de confianza (BOE de 12 de novembro de 2020)

Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social (BOE de 21 de novembro de 2007)


Para unha información actualizada sobre a lexislación española que afecta á administración electrónica, véxase:


Código de Administración Electrónica