headerheader-400header-800
Volver
Iniciar tramitación

SBOL - Solicitude premio de excelencia inicio grao 2020/2021

Permite incentivar a cultura do mérito e a excelencia, a través do recoñecemento ao alumnado cos mellores resultados académicos nos estudos previos ao seu ingreso na universidade, ou que teñan acadado un relevante éxito nas distintas fases das Olimpíadas científicas.

Alumnado que inicia por primeira vez estudos en titulacións de Grao da Universidade de Vigo

As persoas solicitantes deberán cubrir o formulario existente na sede electrónica para este procedemento (https://sede.uvigo.gal).

Guía de presentación de solicitudes

·         Acreditación do premio extraordinario de Bacharelato ou Ciclo Superior.

·         Acreditación da Olimpíada Científica.

·         Certificación académica do Bacharelato ou Ciclo Superior, con nota media.

·         No caso de estudos estranxeiros de bacharelato, declaración de equivalencia da nota media.

ÓRGANO ENCARGADO DE TRAMITACIÓN

Servizo de Axudas ao estudo, Bolsas e Prezos Públicos, bolsas@uvigo.es  Telf. 986 813611

PRAZO DE PRESENTACIÓN

O prazo de presentación das solicitudes permanecerá aberto dende o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Taboleiro de anuncios ata o 30 de setembro de 2020, ás 23:59 horas (hora peninsular española).

PRAZO DE RESOLUCIÓN

3 meses

SENTIDO DO SILENCIO

Desestimatorio

NORMATIVA APLICABLE

Resolución Reitoral de convocatoria

Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia e a súa normativa de desenrolo

Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e a súa normativa de desenrolo.

FORMULARIOS RELACIONADOS

Formulario de alegacións

Formulario de recurso

Formulario de renuncia

Dende : 04/08/2020

Ata : 30/09/2020


Volver
Iniciar tramitación