headerheader-400header-800
Volver

SPAS - Concurso de méritos do persoal funcionario de administración e servizos da Universidade de Vigo

Concurso público para a provisión de postos de persoal funcionario de administración e servizos, adscritos aos subgrupos A1, A2, C1 e C2 correspondentes á RPT publicada por resolución do 27 de outubro de 2016 (DOG do 7 de novembro)

Persoal funcionario de administración e servizos da Universidade de Vigo

Realizar os seguintes pasos:

 1. Acceder á Secretaría Virtual  e identificarse.
  1. En “funcionalidades como persoal da Universidade” premer en “Concursos PAS” e cumprimentar o formulario de participación seguindo as indicacións que figuran como “axuda”.
  2. Xerar o impreso para descargar PDF e gardalo no PC da persoa interesada.
 2. Asinar o formulario de participación:
  1. Se vai presentalo por sede electrónica da Universidade de Vigo: asinar electronicamente o pdf descargado e gardalo no PC.
  2. Se a presentación é presencial: imprimir o pdf descargado e asinalo.
 3. Presentar a solicitude. Existen dous modos de presentación:
  1. Electronicamente: na sede electrónica da Universidade de Vigo,
   1. Acceder a través do botón de “iniciar tramitación” na marxe superior ou inferior dereita
   2. Acreditación a través do certificado electrónico, DNIe, clave (permanente ou pin)
   3. Verificar os datos persoais e cumprimentar os campos baleiros
   4. Indicar no asunto “Concurso de méritos – Servizo de PAS
   5. Adxuntar o formulario de participación descargado e asinado e a documentación dixitalizada acreditativa dos méritos no apartado documentación (preferentemente o formulario de participación nun arquivo e os méritos que se acrediten en outro)
   6. Enviar a solicitude
  2. Presencialmente: nas Oficinas de asistencia en materia de rexistro da Universidade de Vigo ou a través dos outros medios recollidos no art. 16.4 da lei 39/ 2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Ademais do documento “Solicitude de participación”, débese adxuntar a documentación que acredite os méritos dos solicitantes requirida na convocatoria.

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

Servizo de Persoal de Administración e Servizos

consultapas@uvigo.es

986 81 37 62

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Desde as 00:00 horas do 14 de outubro ás 23:59 horas do 4 de novembro de 2022.

NORMATIVA APLICABLE

·         Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades

·         Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia

·         Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

·         Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civiles da Administración Xeral do Estado


Volver