headerheader-400header-800
Volver
Iniciar tramitación

SGRA - Probas de aptitude para o acceso ao Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte para o curso académico 2023-2024

Convocatoria de probas específicas de aptitude para o acceso ao Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte.

Calquera persoa interesada tendo en conta que, para optar a unha praza das ofertadas para iniciar os estudos de grao, haberá que estar en condicións de acceder á universidade.

As solicitudes presentaranse exclusivamente por medios electrónicos na sede electrónica da Universidade de Vigo.

Para identificarse na sede débese estar en posesión dalgún dos seguintes sistemas de identificación:

  • DNI electrónico (medio de identificación para os menores de 18 anos)
  • Certificado dixital
  • Cl@ve PIN
  • Cl@ve Permanente

Admitirase, para os menores de 18 anos exclusivamente, a presentación por representante legal (pai, nai, persoa titora legal). Neste caso é preciso indicar na solicitude o nome completo e nº de DNI ou documento equivalente da persoa a quen se representa.

As persoas que na súa solicitude se opuxesen á consulta de datos pola universidade, ademais de iniciar a correspondente tramitación no procedemento de exercicio dereitos sobre protección de datos, deberán aportar, no seu caso:

·         Copia do documento nacional de identidade ou equivalente

·         Orixinal electrónico ou copia do certificado de condición legal con discapacidade

·         Orixinal electrónico ou copia do título de familia numerosa

·         Orixinal electrónico ou copia da acreditación de vítima de terrorismo e violencia de xénero

·         Documento acreditativo sobre a condición de persoal da Uvigo ou persoa beneficiaria

ÓRGANO ENCARGADO DE TRAMITACIÓN

Área de Estudios de Grado (Facultad Ciencias de la Educación y del Deporte – Escuela Ingeniería Forestal)

Teléfono: 986 801702

Correo: xn.educacion.forestal@uvigo.gal

PLAZO DE PRESENTACIÓN

Dende o 15 de marzo ata o 11 de abril do 2023 ás 23:59 horas.

PLAZO DE RESOLUCIÓN

6 meses

SENTIDO DEL SILENCIO

Desestimatorio

NORMATIVA APLICABLE

Convocatoria de pruebas de aptitud para el acceso al Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para el curso académico 2023/2024

Volver
Iniciar tramitación