headerheader-400header-800
Volver

SBOL - Axudas fondo acción social matrícula 2023/2024

O obxecto desta axuda é sufragar ao persoal da Universidade de Vigo (Anexo I da convocatoria) e ao persoal da Universidade de Coruña e Santiago de Compostela (Anexo II da convocatoria) os gastos derivados dos prezos por servizos académicos en titulacións oficiais de grao, máster e doutoramento impartidas nas universidades do SUG,   no curso académico 2023/2024.

Anexo I: PAS e PDI da Universidade de Vigo (queda excluido o persoal eventual e con contrato de alta dirección) que reúna os requisitos entre el 1 de xullo e o 30 de setembro, ou no momento da matrícula no caso de realizarse fora deste período.

Anexo II: A s persoas titulares do dereito e as beneficiarias das Universidades de Coruña e Santiago de Compostela que cursen estudos na Universidade de Vigo, aplicaránselle os criterios de concesión que as suas universidades establezan nas suas propias convocatorias, entre o 1 de xullo e o 30 de setembro, ou no momento da matrícula no caso de realizarse fora dese período.

Exclusivamente na sede electrónica, pulsando no botón iniciar tramitación.

Non se requiere documentación. Consultaranse automaticamente os datos en poder das universidades, agás no caso de que a persoa interesada se opoña expresamente.

ÓRGANO ENCARGADO DE TRAMITACIÓN

Servicio de Ayudas al estudio, Becas y Precios Públicos, secciondeprezospublicos@uvigo.gal  Telf. 986 818773

PRAZO DE PRESENTACIÓN

O prazo de presentación da solicitude é dende o 1 de setembro ata o 31 de outubro para as matrículas realizadas no primeiro cuadrimestre.

Presentación da solicitude dende o 1 de marzo ata o 30 de abril para as matrículas realizadas no segundo cuadrimestre ou quen por razóns xustificadas non a poidera presentala no primeiro prazo.

PRAZO DE RESOLUCIÓN

Seis meses.

SENTIDO DO SILENCIO

Desestimatorio.

NORMATIVA APLICABLE

. Ley 39/2015 del 1 de octubre, do procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Ley 29/1998 del 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso

Volver