headerheader-400header-800
Volver
Iniciar tramitación

SGRA - Admisión en curso ponte de persoas tituladas por outra universidade española

Procedemento de admisión para cursar unha titulación de grao mediante a realización dun curso de adaptación (curso ponte).

Persoas que estean en posesión dun título de diplomada ou diplomado, de mestra ou mestre ou de enxeñeira técnica ou enxeñeiro técnico por unha universidade española (non pola UVigo).

A través da sede electrónica:

  1. Premer no botón “iniciar tramitación” visible na marxe superior ou inferior dereita da pantalla.
  2. É imprescindible indicar no apartado de medios de aviso de notificación, no momento de iniciar este procedemento, unha dirección electrónica válida xa que, é o medio polo que se van facer os avisos de ditas notificacións.
  3. No apartado “expón”” especificar o motivo da solicitude: “solicitude de admisión no curso de adaptación (curso ponte)”
  4. No apartado “solicita” especificar o nome do curso.
  5. Escoller no despregable de destinos o centro no que solicta o curso de adatpación.
  6. Anexar a documentación obrigatoria (só PDFs).
  1. Título ou certificación supletoria do mesmo e certificación académica expedida polo centro de estudos coas cualificacións obtidas nos estudos rematados ou, credencial de homologación expedida polo Ministerio de selo caso.
  2. Cando sexa necesario demostraranse os criterios específicos de selección disponibles no enderezo electrónico de cada centro: experiencia profesional ou creditación de lingua inglesa

Non presentar a documentación obrigatoria en prazo será motivo de exclusión

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

A área de grao do centro de estudos responsable da titulación solicitada.

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Do 1 de xuño ao 15 de xullo ás 23:59:59 horas

PRAZO DE RESOLUCIÓN

As listaxes provisionais publicaranse no taboleiro electrónico como máximo o 22 de xullo. Poderanse presentar reclamacións a través da sede electrónica ata o 26 de xullo.

As listaxes definitivas publicaranse antes do 26 de agosto.

NOTIFICACIÓN

As listaxes publicaranse no taboleiro electrónico

Indicarase no apartado de medios de aviso de notificación unha dirección electrónica válida.

SENTIDO DO SILENCIO

Desestimatorio, conforme ao artigo 24 da lei 39/2015.

NORMATIVA APLICABLE

Resolución reitoral pola que se publica a convocatoria de admisión, matrícula e avaliación  nas ensinanzas de grao para cada curso académico.


Volver
Iniciar tramitación