headerheader-400header-800
Volver
Iniciar tramitación

SGRA - Admisión por recoñecemento de estudos realizados no estranxeiro

Procedemento que permite iniciar estudos de grao a través do recoñecemento de estudos parciais iniciados nunha universidade oficial estranxeira.

Estudantes que iniciaran unha titulación universitaria nunha universidade oficial estranxeira.

A través da sede electrónica da Universidade de Vigo:

 1. Premer no botón “iniciar tramitación” visible na marxe superior ou inferior dereita da pantalla.
 2. No apartado “Expón” especificar o asunto da solicitude: “solicitude de recoñecemento de estudos realizados no estranxeiro”
 3. No apartado “Solicita” especificar o nome da titulación de grao na que se desexa obter praza por esta vía de admisión.
 4. Anexar a documentación obrigatoria seleccionando os documentos que se desexen engadir á solicitude (só PDF).

Presencialmente: Poderá presentarse nas oficinas de asistencia en materia de rexistro en calquera dos tres campus:

Campus de Vigo:

 • Edificio Exeria - Servicios Centrais. Campus Lagoas-Marcosende.
 • Edificio anexo Escola de Enxeñaría Industrial (sede cidade). Rúa Torrecedeira, 86.

Campus de Ourense:

 • Edificio Administrativo. Campus universitario As Lagoas.

Campus de Pontevedra:

 • Escola de Enxeñaría Forestal. Campus universitario A Xunqueira.

Quen se atope no estranxeiro e non posúa un medio válido de identificación electrónica deberá iniciar o procedemento nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España tal e como establece o artigo 16.4.c da lei 39/2015, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Os documentos aportados deberán ser oficiais e estar expedidos polas autoridades competentes de acordo co ordenamento xurídico do país do que se trate e, cando estean nunha lingua distinta do galego ou castelán, acompañarase a correspondente tradución xurada.

 1. Certificación académica expedida pola universidade de procedencia na que conste, o número de materias cursadas, carga lectiva expresada en horas ou créditos e sistema de cualificación de procedencia.  Indicará as cualificacións máxima e mínima no sistema de avaliación correspondente e farase constar cal é a cualificación mínima para aprobar.
 2. Os programa ou guías docentes das materias superadas expedidas polo centro de estudos acompañaranse do plan de estudos da titulación de orixe selado polo centro de procedencia.
 3. Declaración de equivalencia da nota media de expedientes académicos universitarios realizados en centros estranxeiros, obtida a través do procedemento en liña establecido polo Ministerio de Educación e Formación Profesional.
 4. Cando os estudos non estean concluídos presentarase unha declaración responsable de non telos finalizados

No caso de que os estudos estean concluídos haberá que aportar un dos seguintes documentos segundo a situación da persoa solicitante no procedemento de homologación ou equivalencia:

 1. Declaración responsable de non ter iniciado e que non se iniciará no futuro o procedemento de homologación ou equivalencia ao nivel universitario oficial do título en España.
 2. Resolución do ministerio denegando a homologación na que conste expresamente a posibilidade de recoñecer parcialmente materias nunha universidade española.

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

O órgano de dirección do centro de estudos responsable da titulación solicitada.

Consulta o teu aquí.

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Do 1 de marzo ao 30 de abril de 2023

PRAZO DE RESOLUCIÓN

O 1 de xuño de 2023

SENTIDO DO SILENCIO

Desestimatorio, conforme ao artigo 24 da lei 39/2015.

NORMATIVA APLICABLE

Resolución reitoral pola que se publica a convocatoria de admisión, matrícula e avaliación nas ensinanzas de grao para cada curso académico.

Volver
Iniciar tramitación