headerheader-400header-800
Volver

SGRA - Abandono dun dos dous graos dun PCEO

Abandonar unha das titulacións de grao que conforman o PCEO

Estudantes que cursen un PCEO na UVigo

A través da sede electrónica da Universidade de Vigo, polo que, será necesario posuír algún medio válido de identificación electrónica. De xeito excepcional as persoas de nacionalidade extra comunitaria sen residencia en España, poderán usar medios de acceso á sede electrónica alternativos, para o cal deberán iniciar o procedemento enviando un correo electrónico a estranxeiros@uvigo.gal antes de presentar a súa solicitude e con antelación suficiente ao día de peche do prazo de presentación.

1.       Premer no botón “iniciar tramitación” visible na marxe superior ou inferior dereita da pantalla

2.       É imprescindible indicar no apartado de medios de aviso de notificación, no momento de iniciar este procedemento, unha dirección electrónica válida xa que, é o medio polo que se van facer os avisos de ditas notificacións

3.       No apartado “expón” especificar o motivo: “solicitude de abandono dun dos dous graos dun PCEO”

4.       No apartado “solicita” especificar o nome do grao que desexa abandonar

5.       Escoller no despregable de destinos o centro no que se solicita o abandono

Non se require documentación

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

A área de grao do centro de estudos responsable da titulación solicitada

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Do 1 ao 30 de xuño ás 23:59:59 horas

PRAZO DE RESOLUCIÓN

O 31 de xullo.

SENTIDO DO SILENCIO

Estimatorio, conforme ao artigo 24 da lei 39/2015

NORMATIVA APLICABLE

Normativa de Programa Conxunto de Estudos Oficiais de Grao


Volver