headerheader-400header-800
Volver
Iniciar tramitación

SGRA - Abandono dun dos dous graos dun PCEO

Permite o abandono dun dos dous graos a quen estea a cursar na UVigo un dos graos obxecto dese PCEO.

Estudantes dun PCEO da UVigo.

A través da sede electrónica:

  1. Premer no botón “iniciar tramitación” visible na marxe superior ou inferior dereita da pantalla.
  2. É imprescindible indicar no apartado de medios de aviso de notificación, no momento de iniciar este procedemento, unha dirección electrónica válida xa que, é o medio polo que se van facer os avisos de ditas notificacións
  3. No apartado “expón” especificar o motivo: “solicitude de abandono dun dos dous graos dun PCEO”.
  4. No apartado "Solicita" especificar o nome do grao no que se desexa ser admitido.
  5. ​Escoller no despregable de destinos o centro no que se solicita a admisión.

Non se require documentación

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

A área de grao do centro de estudos responsable da titulación solicitada.

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Do 1 de xuño ao 30 de xuño ás 23:59:59 horas

PRAZO DE RESOLUCIÓN

O 31 de xullo de 2022.

SENTIDO DO SILENCIO

Estimatorio, conforme ao artigo 24 da lei 39/2015.

NORMATIVA APLICABLE

Normativa de Programa Conxunto de Estudos Oficiais de Grao na Universidade de Vigo.

Resolución reitoral pola que se publica a convocatoria de admisión, matrícula e avaliación  nas ensinanzas de grao para cada curso académico


Volver
Iniciar tramitación