headerheader-400header-800
Volver

SINV - Axudas propias para a mobilidade de persoal investigador da Universidade de Vigo

Convocatoria para financiar parcialmente os desprazamentos para presentar resultados de investigación e as estadías en centros de investigación de persoal investigador que cumpra os requisitos establecidos.

Alumnado de doutoramento e persoal investigador predoutoral en período POP.

  1. No aplicativo SUXI: tramitar a solicitude de axudas  seguindo o titorial que se publica xunto coa convocatoria.
  2. Na SEDE: presentar única y exclusivamente o resgardo de formulario de solicitude xenerado polo SUXI debidamente  a través do procedemento «SINV-Axudas propias para a mobilidade de persoal investigador da Universidade de Vigo», indicando no asunto «Solicitude de axudas propias de mobilidade modalidade viaxes» ou «Solicitude de axudas propias de mobilidade modalidade estadías» e dirixíndoa ao Servizo de Apoio á Investigación e Desenvolvemento.

Resgardo de solicitude xerado polo aplicativo SUXI, debidamente asinado.

ÓRGANO ENCARGADO DE TRAMITACIÓN

Sección de Recursos Humanos de I+D

seccion.rrhh.investigacion@uvigo.gal

986813906/130230/813599

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Dende o día seguinte da publicación da convocatoria no taboleiro de anuncios electrónicos da Universidade de Vigo ata o 24 de abril de 2024 ás 23:59 horas (hora peninsular española).

A presentación fórma de prazo supón a non admisión a trámite a solicitude.

PRAZO DE RESOLUCIÓN

Seis meses

SENTIDO DO SILENCIO

Negativo

NORMATIVA APLICABLE

Lei 38/2003, de 17 de novembro xeral de subvencións e a súa normativa de desenvolvemento.

Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, modificada pola Lei 4/2007, de 12 de abril, de universidades.

Decreto 13/2019, de 24 de xaneiro polo que se aprobaron os estatutos da Universidade de Vigo.

Resolución reitoral pola que se convocan axudas propias para a mobilidade de persoal investigador da Universidade de Vigo.


Volver