headerheader-400header-800
Volver

SPAS - Proceso selectivo de acceso libre e promoción interna polo sistema de concurso - Estabilización - AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Convocatoria para a estabilización de emprego temporal do persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo.

Este proceso utilizarase unicamente para presentar formulario de participación a praza:

EC22401 Auxiliar administrativa - Administración

Persoas que cumpran os requisitos que se establecen na base segunda da convocatoria.

Realizar os seguintes pasos:

1.   Acceder ao formulario de participación: https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/traballar-uvigo e premer en Solicitude de admisión nos procesos de selección.

2.   Pagar os dereitos de participación, segundo o importe que se establece na base terceira da convocatoria.

3.   Presentar a solicitude. Existen dous modos de presentación:

A.  Electronicamente:

              I.    Acceder a través do botón de “iniciar tramitación” na marxe superior ou inferior dereita.

            II.    Indicar en expón “Convocatoria por concurso – Servizo de PAS”, en solicita “código EC22401” e en destino “Servizo de Persoal de Administración e Servizos”

           III.    Achegar o formulario de participación descargado e asinado (paso 1) e a documentación de pagamento dos dereitos de participación (paso 2).

B.  Presencialmente: nas Oficinas de asistencia en materia de rexistro da Universidade de Vigo ou a través dos restantes medios recollidos no art. 16.4 da Lei 39/ 2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas presentando os documentos indicados nos pasos 1 (asinado) e 2.

O formulario da participación e a restante  documentación indicada na base 3.3 de la convocatoria.

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

Servizo de Persoal de Administración e Servizos

consultapas@uvigo.es

986813762

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Dende as 00:00 horas do 19 de decembro ás 23:59 horas do 16 de xaneiro de 2023.

PRAZO DE RESOLUCIÓN

 6 Meses desde a constitución do correspondente tribunal, sen contar o mes de agosto.

NORMATIVA APLICABLE

·       Ley orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades.

·       Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público.

·       Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

·       Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

·       Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público.

·       Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.

·       Estatutos da Universidade de Vigo.

·       Resolución do 1 de decembro de 2022 pola que se convoca proceso selectivo de acceso libre e promoción interna polo sistema selectivo de concurso para o ingreso en diferentes escalas e subescalas da Universidade de Vigo para a estabilización de emprego temporal do persoal de administración e servizos.


Volver