headerheader-400header-800
Volver
Iniciar tramitación

SEXT - Axudas para organizar obradoiros 1º cuadrimestre (PAS/PDI)

Solicitude de axudas para organizar obradoiros de extensión universitaria da Universidade de Vigo do curso 2022/2023

Comunidade universitaria da Universidade de Vigo (PAS, PDI,)  e deberán pertencer a ditos colectivos ata a finalización do obradoiro do que son responsables.

A presentación de solicitudes supón a realización da totalidade dos seguintes pasos:

1.    A persoa que coordina o obradoiro deberá encher o modelo oficial de solicitude/formulario (Axudas para organizar obradoiros de Extensión Universitaria 1º cuadrimestre – 2022/2023) que se atopa na secretaría virtual da Universidade de Vigo  e achegar a documentación requirida no apartado 6 da convocatoria:

 https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/9667.

1.1   No apartado do formulario “Achegar ficheiro con toda a documentación” deberá subir a documentación que se relaciona no punto 6 da convocatoria.

2.    Xerar o  PDF só do formulario, descargalo e asinalo con certificado dixital.

3.    Presentar o formulario do apartado anterior (descargado e asinado) entrando no procedemento “Axudas para organizar obradoiros 1º cuadrimestre” (achegando unicamente a solicitude e non os anexos).

4.    En asunto indicar “Axudas para organizar obradoiros 1º cuadrimestre” e deberá dirixirse á vicerreitoría do campus onde se vaia a celebrar o obradoiro. No caso de que non se celebre en ningún dos campus da Universidade de Vigo, dirixirase á Vicerreitoría onde a persoa solicitante teña establecido o seu centro de traballo ou de docencia:

- Campus de Vigo: á vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria.

- Campus de Ourense: á vicerreitoría do campus de Ourense.

- Campus de Pontevedra: á vicerreitoría do campus de Pontevedra.

5.    Non se admitirán a trámite as solicitudes presentadas por outras vías.

Unha vez cuberta a solicitude na secretaría virtual e subida a documentación indicada no punto 6 da convocatoria, en sede só e preciso achegar o PDF do formulario.

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

- Campus de Vigo: Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria

extension@uvigo.es

- Campus de Ourense: Vicerreitoría do campus de Ourense

vicou@uvigo.es

- Campus de Pontevedra: Vicerreitoría do campus de Pontevedra

vic.pon@uvigo.es

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Dende o día da publicación da convocatoria ata o 05 de xullo de 2022, ás 23:59 horas (hora peninsular española). A presentación fóra de prazo supón a non admisión a trámite da solicitude.

PRAZO DE RESOLUCIÓN

3 meses

SENTIDO DO SILENCIO

Negativo

NORMATIVA APLICABLE

Resolución reitoral do 17 de xuño de 2022 pola que se publica a convocatoria de axudas para organizar obradoiros de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo no primeiro cuadrimestre do curso 2022/2023

FORMULARIOS RELACIONADOS

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/9667


Volver
Iniciar tramitación