headerheader-400header-800
Volver
Iniciar tramitación

SXER - Desistimento/Renuncia

Formulario electrónico que permite desistir dunha solicitude ou, cando non esta prohibido polo ordenamento xurídico, renuncia a dereitros a través do Rexistro Electrónico, dirixidas de maneira exclusiva a órganos administrativos da Universidade de Vigo e referidos a procedementos ou servizos que non conten cun modelo normalizado específico para o trámite que se desexe realizar. No caso de existir o dito modelo, se terá por non realizada a presentación por esta vía. Do mesmo xeito, se terá por non realizada a presentación de renuncias dirixidas a órganos ou administracións distintas da Universidade de Vigo.

Cidadanía.

Electronicamente:

A presentación pode facerse dende esta sede electrónica, cumprimentando o documento “desistimento /renuncia” e aportando a documentación que se estime precisa. 

Presencialmente

Nas Oficinas de Asistencia en Materia de Rexistro de Campus de Vigo, Campus Vigo-Cidade, Campus de Ourense e Campus de Pontevedra

Pode presentar tamén o seu formulario de renuncia nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

Formulario de desistimento / renuncia

PRAZO DE RESOLUCIÓN

O establecido en cada procedemento

SENTIDO DO SILENCIO

O establecido en cada procedemento


Volver
Iniciar tramitación