headerheader-400header-800
Volver

ORI - Convocatoria Prazas Propias 2021-2022

Selección do alumnado para realizar unha estadía nunha universidade estranxeira durante o curso 2021-2022 en países extracomunitarios, en institucións de ensino superior coas que a Universidade de Vigo ten asinado un convenio de intercambio.

Alumnado matriculado en centros propios da Universidade de Vigo no curso académico 2020-2021 en titulacións oficiais de Grao ou de Mestrado de máis de 60 ECTS.

Formulario de solicitude en liña na Secretaría Virtual (formularios e enquisas) da Universidade de Vigo 2021/22 BOLSAS PROPIAS SOLICITUDE DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL

Unha vez cuberto e descargado deberá presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) polo procedemento “ORI-Convocatoria Prazas Propias 2021-2022”, xunto coa documentación requirida no punto 3 da convocatoria.

Guía de presentación de solicitudes

- Anexo III: Proposta do programa de estudos que desexa realizar para cada unha das universidades de acollida, asinada polo/a solicitante e a persoa responsable de Relacións Internacionais do centro. Deberase presentar unha proposta por cada destino solicitado.

- Documentación acreditativa de coñecemento de idioma/s, no caso de ser necesaria para o destino seleccionado, segundo se establece no anexo II. O coñecemento de idiomas deberá acreditarse mediante a presentación das seguintes certificacións oficiais: http://www.acles.es/uploads/archivos/Tablas_de_Certificados_septiembre_2020/Tablas_de_certificados_reconocidos_por_ACLES23_10_2020.pdf

- Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos específicos do Anexo II.

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

Para cuestións administrativas, Oficina de Relacións Internacionais. 986 813550, outgoing.ori@uvigo.es

Para cuestións académicas relacionadas cos destinos: as persoas responsables da mobilidade internacional nos centros:

https://www.uvigo.gal/es/estudiar/movilidad

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Dende o día seguinte á publicación da convocatoria e ata o 8 de xaneiro de 2021.

PRAZO DE RESOLUCIÓN

5 meses. A contar desde o día seguinte ao prazo de presentación de solicitudes.

SENTIDO DO SILENCIO

Negativo

NORMATIVA APLICABLE

- Convocatoria de Prazas Propias de Intercambio Internacional para o curso 2021/22

- Regulamento de mobilidade internacional da Universidade de Vigo: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/416

- Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, modificada pola Lei 4/2007, de 12 de abril, de Universidades.

- Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro, polo que se aprobaron os estatutos da UVigo.

FORMULARIOS RELACIONADOS

2021/22 BOLSAS PROPIAS SOLICITUDE DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL

SXER - Emenda e mellora da solicitude

Formulario aceptación ou renuncia


Volver