headerheader-400header-800
Volver
Iniciar tramitación

SCON - Alta de proveedores e acreedores da Universidade de Vigo

Rexistro no ficheiro de terceiros (proveedores e acreedores).

Persoas físicas e xurídicas ás que a universidade encargue a realización dunha obra ou subministro ou a prestación dun servizo

1.- Presencial nas oficinas de asistencia en materia de rexistro

2.- A través da sede electrónica: descargue a "ficha de perceptores" para


a) cumprimentar, imprimir, asinar pola empresa e asinar e selar por parte da entidade bancaria

b) acceder ao procedemento "Alta de proveedores e acreedores da Universidade de Vigo"

c) iniciar tramitación

d) adxuntar a ficha debidamente cumprimentada, asinada e selada

Ficha de alta debidamente enchida acompañada do documento identificativo e do certificado de IBAN

Ficha de perceptores

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

Servizo de contabilidade, orzamentos e tesourería

neingres@uvigo.es, 986 81 35 66

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Non aplica

PRAZO DE RESOLUCIÓN

Non aplica

SENTIDO DO SILENCIO

Non aplica

NORMATIVA APLICABLE

Orde PRE/1576/2002, de 19 de xuño e posteriores modificacións


Volver
Iniciar tramitación